הצעות חוק

Home/הצעות חוק
הצעות חוק 2017-11-06T16:10:50+00:00

חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים

תאריך הנחה:

26/07/2017

סטטוס ההצעה:

התקבלה בקריאה שלישית

הערות:

החוק קובע הוראות לעניין פיקוח ובקרה על צהרונים מסוימים, שמיועדים לילדים מגיל 3 עד כיתה ג', הפועלים במוסדות חינוך וכן על צהרונים הפועלים במרכזים קהילתיים ומופעלים על ידי רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. שר החינוך רשאי לפטור מתחולת החוק, צהרונים שמופעלים באמצעות גוף פרטי ופועלים במקרקעין בבעלות גוף פרטי, או שנשכרו מגוף פרטי. החוק מסמיך את שר החינוך לקבוע תנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, ובין היתר תנאים פיזיים, בטיחותיים וסביבתיים בצהרון, התנאים והתקן הנדרשים מממלאי תפקידים בו, וכן הוראות בעניין סל השירותים שיינתן בצהרון. עוד קובע החוק תנאים להעסקת עובדים בצהרון והוראות לעניין התזונה והמזון הניתנים בו. כמו כן החוק מסמיך את שר החינוך לקבוע מחיר חודשי מרבי שייגבה עבור כל ילד בעד שירותי צהרון. המחיר ייקבע, בין היתר, על בסיס עלות הצהרון ותקורה סבירה, ויכול שייקבעו מחירים שונים לפי סוגי צהרונים. שר החינוך יהיה רשאי לקבוע גם שיעורי השתתפות של המדינה בעלות צהרונים לפי סוגי צהרונים. עוד קובע החוק הוראות בעניין מינוי ממונה ומפקחים לצורך פיקוח על קיום הוראותיו וכן בעניין סמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים לפי החוק ואף להוציא צו הגבלה מינהלי לסגירת צהרון או להגבלת פעילותו.

הורדת קבצים

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית של קטינים

תאריך הנחה:

03/08/2016

סטטוס ההצעה:

הערות:

הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים כיום בחוק למניעת הטרדה מינית בו הענישה על העבירה של הטרדה מינית של קטין, הקבועה בסעיף 3(6)(א) לחוק, זהה לענישה על הטרדה מינית בכלל. זאת באופן חריג לגישה הכללית של המחוקק בחוק העונשין, המתבטאת בענישה מחמירה במיוחד כשהנפגע הוא קטין.

הורדת קבצים