הצעות חוק

Home/הצעות חוק
הצעות חוק 2019-04-16T12:13:48+00:00

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות)-שיתוף אסירים בבחירות

תאריך הנחה:

21/12/15

סטטוס ההצעה:

החוק התקבל

הערות:

תיקון החוק קובע כי אסיר הנתון במשמורת בית הסוהר או עציר המוחזק במקום מעצר ביום הבחירות יהיה רשאי להצביע בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות בקלפי לאסירים שיקבע שר הפנים, בבית הסוהר או במקום המעצר שבו הוא נמצא או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו המקום. כמו כן, החוק קובע כי בקלפיות לאסירים יורשו להצביע גם סוהרים ושוטרים הנמצאים ביום הבחירות בבית הסוהר או במקום המעצר.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק לזכויות החולה

תאריך הנחה:

06/01/14

סטטוס ההצעה:

החוק התקבל

הערות:

מוצע לבטל את הצורך בהסכמת הורה שהורשע בביצוע עבירות מין או אלימות כלפי ילדו, לצורך מתן לטיפול רפואי לילד. טרם התיקון, ילד נדרש באישור שני ההורים לצורך קבלת טיפול רפואי, גם במקרה בו אחד ההורים הורשע בתקיפת הילד.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול

תאריך הנחה:

06/01/14

סטטוס ההצעה:

החוק התקבל

הערות:

החוק מרחיב את ההגדרה של אלימות מילולית כך שתכלול גם פרסום בכל אמצעי שהוא, כלפי איש צוות מסוים במוסד רפואי, או עובד רווחה מסוים, בנסיבות שבהן אותו פרסום עלול להביא לעשיית מעשה אלימות פיזית נגדו או לפגיעה בגופו.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק החברות- ייצוג הולם לשני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות

תאריך הנחה:

08/03/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

קיים תת ייצוג בולט לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה, לכן מוצע שבהרכב דירקטוריון של חברה ציבורית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים; יושב ראש ועדת הביקורת של החברה יצטרך לאשר בחתימתו, כתנאי לכניסת המינוי לתוקף, כי מינוי מועמד לכהונת דירקטור תואם את דרישות הייצוג ההולם שבהצעה זו ואת דרישות סעיף 239(ד) לחוק, לפיו יש חובת מינוי של דירקטור חיצוני בן המין השני, במקרה שבו כל חברי הדירקטוריון שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק השמירה על המקומות הקדושים – המועצה הציבורית והגבלת כהונת הממונה

תאריך הנחה:

29/01/18

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע לשנות את מתווה ניהול מתחם רחבת הכותל המערבי, כך שיינתן ייצוג לכלל העם היהודי, ברוח המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי. תקום מועצה ציבורית שבראשה יעמוד יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ. חברי המועצה יהיו, בין היתר, מזכיר הממשלה, מנכ”לי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים וכן חמישה נציגי ציבור המייצגים את יהדות התפוצות ואת ציבור המתפללים. בנוסף, המועצה תמנה ממונה שיהיה אחראי על ניהולו של הכותל המערבי, תקופת כהונתו תהא חמש שנים מיום מינויו שלאחריה לא ניתן יהיה למנותו לתקופה נוספת, וזאת להבדיל מהמצב היום שבו כהונת הממונה איננה קצובה כלל.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק הביטוח הלאומי- דמי מחלה לעובד עצמאי

תאריך הנחה:

24/07/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע להקים ענף ביטוח נפרד בביטוח לאומי, כדי לגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות בין עובדים שכירים לעובדים עצמאים לדמי מחלה. במסגרתו תוקם קרן מחלה ייעודית דרכה יהיו זכאים העובדים להחזרים בעד ימי מחלה. כמו כן, מוצע לחייב את העובדים העצמאים בתקופת אכשרה של שנה של תשלום דמי ביטוח לאומי, כדי להבטיח הכנסה יציבה לקופת קרן המחלה.

קישור להצעה המלאה

תיקון שירותי הדת היהודיים- פרסום מחירון לרכישת קבר

תאריך הנחה:

13/03/18

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

כיום, אין כל חובה על חברות הקבורה לפרסם את כל מחירי הקבר בחלקות השונות, דבר המקשה על יישום חובת שקיפות ושוויון בין רוכשי חלקות הקבורה ומאלץ את משפחות הנפטרים לנהל משא ומתן על מחירו של קבר ברגע הקשה ביותר. מוצע להביא לכך שכל חברות הקבורה תפעלנה לקביעת מחירון של חלקות הקבורה שברשותן, ושאלו יפורסמו במשרדיהן ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק שירותי הדת היהודיים- בחירת החברים במועצה דתית

תאריך הנחה:

05/06/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

על מנת שלציבור יהיה כלי לפיקוח על מתן שירותי הדת, מוצע ליצור מנגנון לכינוס המועצה הדתית תוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשויות המקומיות; מוצע לקצוב את כהונתו של ראש המועצה לחמש שנים או לחילופין עד למועד חידוש המועצה הדתית, המוקדם מביניהם; מוצע שמועצה דתית תכהן עד יום חידוש הרכבה או עד 90 ימים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק סדר דין פלילי- חובת יידוע על הזמנה למשפט באמצעות מסרון

תאריך הנחה:

13/03/18

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

לעתים במערכת המשפט נאשמים בהליך פלילי בגין עבירת קנס אינם מודעים לזימון למשפט שעתיד להתקיים בעניינם. מוצע לקבוע כי אם מספר הטלפון הנייד של נאשם היה בידי בית המשפט, גם אם התקבל במסגרת איתור המידע אודותיו, יודיע בית המשפט לנאשם על הזמנה למשפט נגדו באמצעות שליחת מסרון שיכלול את פרטי תיק בית המשפט בעניינו: כתובת בית המשפט, תאריך הדיון והשעה שבו יתקיים.

קישור להצעה המלאה

תיקון פקודת מס הכנסה- ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים

תאריך הנחה:

27/07/15

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע שינוכו מהכנסתם של הורים העובדים או עוסקים במשלח יד במשך 36 שעות שבועיות לפחות, סכומים ששולמו עבור מעון יום לילדיהם. הניכוי יהיה עד 20,000 בעד ילדם ראשון, 17,300 נוספים בעד ילד שני ו-14,600 בעד כל ילד נוסף. ההצעה נועדה להקל על הנטל הכלכלי ההעמוס עבור טיפול בילדים בגל הרך כך שיווצר תמריץ חיובי להשתלבותם של הורים לפעוטות ולילדים בגיל הרך בשוק העבודה, ויהיה בה גם כדי להגדיל את הכנסות המדינה הנובעות ממיסוי.

קישור להצעה המלאה

תיקון פקודת הנישואין והגירושין- ביטול סעיף חובת הרישום

תאריך הנחה:

30/10/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע למחוק את סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום), שקובע כי אדם שאינו רושם את נישואיו או גירושיו יישא בעונש מאסר של שנתיים.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק דיני המשפחה- מזונות לבגיר שאינו מסוגל או מנוע מלכלכל את עצמו

תאריך הנחה:

30/10/16

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

האופציה לקביעת מזונות לבגירים, נתונה לביצוע רק מכוח הפסיקה אך לא מכוח החוק, לכן מוצע לתקן את החוק ולקבוע בו אפשרות הטלת חבות במזונות ילדים גם בגילאי 18-21. שיעור המזונות ייקבע על פי שיקול דעתו של בית המשפט.

קישור להצעה המלאה

הצעת חוק חובת אזהרה על גבי מוצרי הימורים

תאריך הנחה:

12/12/16

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

הצעת החוק תאפשר לאזרחים אשר בוחרים להמר, לקבל החלטות מודעות בעת השתתפות במשחק הימורים, וזאת על ידי מתן מידע (כיתוב: “אזהרה – הימורים עלולים להוביל לנזקים כלכליים חמורים למהמר ולבני משפחתו”) המבהיר להם את הסיכון הקיים בעת השתתפות במשחקי הימורים לצד סיכויי הזכייה.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק השיפוט הצבאי- הארכת תקופת ההתיישנות בעבירת משמעת של הטרדה מינית או התנכלות

תאריך הנחה:

20/03/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות שבה ניתן להעמיד חייל לדין משמעתי בעבירות של הטרדה מינית או התנכלות, משלוש שנים לשבע שנים, בדומה לתקופת ההתיישנות האזרחית המקובלת והקבועה בחוקים אחרים.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק הרבנות הראשית לישראל– הרכב האסיפה הבוחרת

תאריך הנחה:

18/05/15

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

הרבנים הראשיים לישראל נבחרים על ידי גוף המכונה “האסיפה הבוחרת” המורכב מ-150 נציגים, מתוכם 80 רבנים (קרי גברים בלבד) ו-70 נציגי ציבור (לרוב גברים בשל מיעוט הנשים המכהנות כראשות רשויות וכנבחרות ציבור).
מוצע לשנות את ההרכב הפנימי של 70 נציגי הציבור, לשריין בו מקומות לנשים ולהבטיח ייצוג מינימלי של לפחות 20% נשים מ-150 חברי הגוף הבוחר.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק העמותות – דין אגודה שלא נרשמה כעמותה

תאריך הנחה:

19/06/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

החוק העותמני חל על ארגוני עובדים ומעבידים שנרשמו לפני חקיקתו ועל אגודות אחרות שנוסדו עד שנת 1984. עם האגודות שלא נרשמו כעמותות או שהחוק הותיר אותם במפורש מחוץ לפיקוח המוטל על עמותות, נמנים תאגידים דוגמת ההסתדרות החדשה והסתדרות המורים, הזוכים בתרומות, הקצבות ותמיכות ממשלתיות ללא כל חובת דיווח ופיקוח מכיוון שאינם נחשבים כעמותות.
הצעת החוק נועדה לחייב אגודות להירשם כעמותות בתוך פרק זמן מוגבל, כך שהוראות חוק העמותות יחולו גם עליהן. אגודות שלא יירשמו כעמותות או כחברות לתועלת הציבור, ביהמ”ש יהיה רשאי להורות על פירוקן בהתאם להוראות חוק העמותות.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק העונשין– חילוט רווחי סרסרות

תאריך הנחה:

27/02/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מוצע כלי נוסף לרשויות, שיאפשר מצד אחד להיאבק בתופעת הזנות באמצעות סנקציות כלכליות של חילוט רווחי מבצע העבירה ומצד שני יאפשר שימוש בכספים אלה לשם שיקום עובדות ועובדי הזנות.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק הדיינים– כשירות מנהל בתי הדין הרבניים

תאריך הנחה:

01/01/18

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים הוא תפקיד ניהולי-אדמיניסטרטיבי ואינו תפקיד דתי, לפיכך ובהתאם לפסיקת בג”צ, הצעת החוק מבקשת לאפשר גם לנשים להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים בעזרת שינוי תנאי הסף לתפקיד.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק הביטוח הלאומי- פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים על בסיס מצבם הכלכלי והכנסות ההורים

תאריך הנחה:

15/05/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

מטרת הצעת החוק היא סיוע לסטודנטים שאינם עובדים או יכולים לקבל סיוע כלכלי מהוריהם, באמצעות מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למשך תקופת לימודיהם. שינוי זה יקטין את הנטל הכלכלי המוטל על הסטודנטים, ויעודדם לרכוש מקצוע ולקבל הכשרה מקצועית.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק איסור הונאה בכשרות- לא ניתן לשלול כשרות לפי טעמים זרים

תאריך הנחה:

29/07/15

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

בהתאם לפסיקת בג”צ, הצעת החוק מבקשת לוודא שתעודת הכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב במידת כשרות המזון בלבד, באמצעות שלילה חקיקתית של שיקולים זרים שאינם קשורים להכשרת המזון המוגש. לגבי פתיחת בית האוכל בשבת, מוצעים סייגים הלכתיים אשר מקובלים כיום ברשויות מקומיות באזור הצפון כך שתעודת ההכשר תתייחס לימי החול ובלבד.

קישור להצעה המלאה

תיקון החוק העותומני על האגודות- חיוב שימוש בשם אגודה עותומנית

תאריך הנחה:

01/01/18

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

ההבחנה בין אגודות עותומניות (להן אין חובות דיווח, שקיפות וסמכות פיקוח), לבין עמותות רשומות אינה בהירה מספיק לציבור ויוצרת קושי במיפוי האגודות. לכן הצעת החוק מבקשת להטיל חובה לציון “אגודה עותומנית” בצמוד לשמם של אגודות רלוונטיות, לשם זיהוי כהלכה.

קישור להצעה המלאה

תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד-נגישות למידע מהמעסיק

תאריך הנחה:

20/3/17

סטטוס ההצעה:
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם

הערות:

לאור פערי השכר בין נשים לגברים, הצעת החוק מבקשת לאפשר לארגונים ספציפיים העוסקים בנושא, לפנות למעסיק לבירור תנאי העסקה של העובד ובכך להעצים את אפשרותו לקבלת תנאי שכר הולמים ושוויוניים.

קישור להצעה המלאה

חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים

תאריך הנחה:

26/07/2017

סטטוס ההצעה:

התקבלה בקריאה שלישית

הערות:

החוק קובע הוראות לעניין פיקוח ובקרה על צהרונים מסוימים, שמיועדים לילדים מגיל 3 עד כיתה ג’, הפועלים במוסדות חינוך וכן על צהרונים הפועלים במרכזים קהילתיים ומופעלים על ידי רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. שר החינוך רשאי לפטור מתחולת החוק, צהרונים שמופעלים באמצעות גוף פרטי ופועלים במקרקעין בבעלות גוף פרטי, או שנשכרו מגוף פרטי. החוק מסמיך את שר החינוך לקבוע תנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, ובין היתר תנאים פיזיים, בטיחותיים וסביבתיים בצהרון, התנאים והתקן הנדרשים מממלאי תפקידים בו, וכן הוראות בעניין סל השירותים שיינתן בצהרון. עוד קובע החוק תנאים להעסקת עובדים בצהרון והוראות לעניין התזונה והמזון הניתנים בו. כמו כן החוק מסמיך את שר החינוך לקבוע מחיר חודשי מרבי שייגבה עבור כל ילד בעד שירותי צהרון. המחיר ייקבע, בין היתר, על בסיס עלות הצהרון ותקורה סבירה, ויכול שייקבעו מחירים שונים לפי סוגי צהרונים. שר החינוך יהיה רשאי לקבוע גם שיעורי השתתפות של המדינה בעלות צהרונים לפי סוגי צהרונים. עוד קובע החוק הוראות בעניין מינוי ממונה ומפקחים לצורך פיקוח על קיום הוראותיו וכן בעניין סמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים לפי החוק ואף להוציא צו הגבלה מינהלי לסגירת צהרון או להגבלת פעילותו.

קישור להצעה המלאה

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית של קטינים

תאריך הנחה:

03/08/2016

סטטוס ההצעה:

הערות:

הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים כיום בחוק למניעת הטרדה מינית בו הענישה על העבירה של הטרדה מינית של קטין, הקבועה בסעיף 3(6)(א) לחוק, זהה לענישה על הטרדה מינית בכלל. זאת באופן חריג לגישה הכללית של המחוקק בחוק העונשין, המתבטאת בענישה מחמירה במיוחד כשהנפגע הוא קטין.

קישור להצעה המלאה

תיקון לחוק העונשין – זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו

תאריך הנחה:

14/03/2017

סטטוס ההצעה:

נפלה במליאה ב-16.11.17 והונחה מחדש על שולחן הכנסת

הערות:

חוק העונשין קובע כי המפרסם שמו או זהותו של נפגע עבירת מין או של מתלונן כי נפגע בעבירת מין, ללא מתן הסכמתו בפני בית המשפט – דינו מאסר שנה. התיקון המוצע יאפשר לנפגעות ונפגעי עבירה לחשוף את פרטיהם ולשתף את סיפורם, אם באמצעי התקשורת ואם ברשתות החברתיות, ללא אישור בית המשפט ובלי להסתכן במאסר. ההצעה גם מאפשרת לעיתונאים לסקר את המקרים ולפרסם את שם הנפגע או המתלונן, אם הוא בגיר ולאחר שנתן הסכמתו בכתב, מבלי להזדקק לבית המשפט.

קישור להצעה המלאה